Logo Roche

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Souhlasím (uděluji tímto výslovný souhlas), aby společnost AMEPRA, s.r.o., IČ: 26473071, mse sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „správce“) zpracovával (zpracováním se rozumí: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz,
zničení) tyto mé osobní údaje:

• Jméno, příjmení a titul
• Emailová adresa
• číslo ČLK


za účelem registrace na odbornou edukační aktivitu, vyhodnocení vzdělávání a udělení kreditů po dobu nezbytnou pro logistické zajištění akce a následných aktivit a to nejdéle 1 roku po samotné akci.
Dále beru na vědomí, že správce bude v rámci vzdělávacího cyklu Rocháda sdílet mé shora uvedené osobní údaje se společností Roche s.r.o. za účelem vyhodnocení úspěšnosti této akce a za účelem interní dokumentace, jako důkaz o uskutečnění tohoto semináře.


Beru na vědomí, že:
• správcem osobních údajů je: AMEPRA, s.r.o., IČ: 26473071, se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, email: info@amepra.cz, tel: 221 180 260
• pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Petr Špaček, email: spacek@amepra.cz, tel. 777 666 223
• účely zpracování, pro které jsou mé osobní údaje určeny, jsou uvedeny výše
• právním základem pro zpracování mých osobních údajů je tento souhlas
• mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
• mé osobní údaje mohou být za zákonných podmínek zpřístupněny orgánům veřejné moci (policie, soudy, atd.)
• mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům dle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) – získat od správce potvrzení, zda mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, mám dále právo získat přístup k těmto osobním údajů a k těmto informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci mých osobních údajů, plánovaná doba, po kterou budou mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, budouli, skutečnost, že dochází k automatizovanému  ozhodování včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a  ředpokládaných důsledků takového zpracování pro moji osobu.• mám právo požadovat od správce opravu mých osobních údajů v případě
nepřesností v souladu s článkem 16 GDPR
• mám právo na výmaz mých osobních údajů za podmínek uvedených v článku 17
GDPR
• mám právo na omezení zpracování mých osobních údajů dle článku 18 GDPR
• v případě jakýchkoli dotazů, podnětů nebo nejasností se zpracováním osobních údajů se lze obrátit na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
• poskytování mých osobních údajů není zákonným požadavkem, ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy. Mé osobní údaje nejsem povinen poskytnout. Poskytnutí osobních údajů, stejně tak jako poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud bych se rozhodl/a své osobní údaje nebo tento souhlas neposkytnout, nebude možné provést registraci na daný event.
• mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování

Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že správce zpracovává mé osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat tento souhlas mohu kdykoli, a to zasláním dopisu na kontaktní adresu správce / zasláním emailu na adresu: info@amepra.cz. / osobně na kontaktní adrese správce.

M-CZ-00003531