Logo Roche

Kontakt

V případě dotazů k organizaci nebo účasti na webináři kontaktujte:
irena.krychova@roche.com
V případě jakýchkoliv technických problémů při registraci, nebo online vysílání, kontaktujte:

Amepra, s.r.o., Vladislav Přibyl, email: pribyl@amepra.cz

Roche s.r.o.
Futurama Business Park Bld F, Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8
SPC TECENTRIQ naleznete ZDE.
ZIP TECENTRIQ naleznete ZDE.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek TECENTRIQ 1200MG INF CNC SOL 1X20ML (kód SÚKL: 0222461) je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím NSCLC po předchozí chemoterapii, dále v monoterapii v první linii léčby metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých pacientů, jejichž nádorové elementy exprimují PD-L1 s TPS větším nebo rovným 50 %; nebo s expresí PD-L1 na ≥ 50 % nádorových buňkách nebo ≥ 10 % tumor infiltrujících imunitních buňkách, a kteří zároveň nejsou vhodní k léčbě pembrolizumabem v kombinaci s chemoterapií tvořenou pemetrexedem a platinovým derivátem a v kombinaci s bevacizumabem v léčbě dospělých pacientů s pokročilým nebo neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem s jaterní funkcí hodnocenou skóre A dle Child-Pughovy klasifikace, kteří dosud neužívali systémovou léčbu a u kterých lokoregionální léčba nepředstavuje léčebnou možnost. Další podmínky úhrady viz www.sukl.cz. O úhradě v dalších indikacích zatím nebylo rozhodnuto. Léčivý přípravek TECENTRIQ 840MG INF CNC SOL 1X14ML (kód SÚKL: 0238583) není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
SPC AVASTIN naleznete ZDE.
ZIP AVASTIN naleznete ZDE.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhradové podmínky naleznete v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
M-CZ-00003531